Oplæg til personale på hospitaler og plejecentre

I en professionel kontekst kan

 • Aldersforskel
 • Blufærdighed
 • Manglende sprog
 • Grænseoverskridende adfærd
 • Manglede tid
 • Etnicitet

være nogle af de områder der kan gøre det vanskeligt at tale med et andet menneske om deres behov for intimitet og berøring.

Ved at få talt om alle de barrierer, kan I som personale få opbygget et trygt rum for at sætte seksualitet på dagsordenen på jeres arbejdsplads

Det får I med fra oplægget:

I vores oplæg får I grundlæggende og opdateret viden om skader i hjernen. Desuden viden om basale menneskelige behov. 

Og redskaber til at håndtere:

 • Seksuelt krænkende adfærd fra beboere
 • Konflikter mellem beboere, kolleger og pårørende
 • Gældende lovgivning i forhold til at drage omsorg for borgere med demens
 • Gældende lovgivning i forhold til seksuelle rettigheder.

Du vil endvidere blive trænet i at:

 • Tilbyde berøringer, der kan øge livskvaliteten og afhjælpe et eventuelt højt konfliktniveau
 • Kommunikere klart og tydeligt om vanskelige emner
 • Tilrettelægge en fysisk og mental pleje af et menneske der reagerer vredt på personlig hygiejne
 • Anvende udviklings psykologis betydning for evt. uhensigtsmæssig adfærd.

Skræddersyet til jer

 • Vi kan med udgangspunkt i jeres arbejdsplads behov afvikle kortere eller længere inspirationsoplæg.
 • Vi kan afholde kortere eller længere processer der tager udgangspunkt i konkrete udfordringer på jeres arbejdsplads
 • Vi kan fokusere på bedre arbejdsmiljø, uden tilførsel af yderligere ressourcer
 • vi kan arbejde med at højne livskvalitet, for både borgere og pårørende, i  forhold til fysiske og mentale rammer omkring seksualitet.

Demens eller skader på hjernen som følge af blødninger eller traumer kan flytte og udvide grænserne for, hvordan ”man opfører sig”. Dette kan føre til konflikter, grænseløs adfærd, rettet mod personale eller pårørende.

Men også grænseoverskridende adfærd fra personale eller pårørende kan føre til overgreb mod borgeren eller patienten.

Det kan være voldsomt belastende at være vidne til andre menneskers udadreagerende adfærd, og der kan hurtigt udvikle sig et usundt magtforhold, mellem personalet og enkelte beboere.

Ved korte forløb f.eks. hospitalsindlæggelse eller i aflastningsenheder, vil man som personale stå overfor et menneske man ikke kender, ej heller deres baggrund. Ligeledes ofte stå i den situation, at der ikke er personale der kender borgeren godt, til at oversætte en evt. uhensigtsmæssig adfærd.

Som deltager vil du gå fra oplægget med ny inspiration til forandring af situationer, der tilsyneladende er kørt af sporet. Du vil blive bedre til at arbejde målrettet med berøring og du vil blive bedre til at arbejde konflikt nedtrappende. Du vil ligeledes blive bevidst om dine egne grænser. Få redskaber til at sætte dem, uden at krænke borgeren eller patienten.